Kodeks pracy trenera

Cel kodeksu etyki trenera NVC i określania standardów pracy trenera NVC

Celem zaproponowanych standardów pracy i postępowania trenera NVC jest zadbanie o to by nauka i dzielenie się NVC było jak najbardziej w zgodzie z założeniami tego podejścia. By trener swoją postawą, podejściem do konfliktów, do procesu podejmowania decyzji, zarządzania przepływem informacji zarówno na szkoleniu (czy pracy indywidualnej) jak i przed i po opierał się na dążeniu do “braku przemocy” zarówno wobec siebie jak i innych, poprzez skupianie się na potrzebach i chęć szukania rozwiązań uwzględniających innych.

NVC nie jest metodą, której uczymy na szkoleniach, to podejście do życia, do siebie i innych ludzi w oparciu o szacunek, ciekawość, otwartość na dialog i poszukiwanie tego co żywe na dany moment i możliwe by wzbogaciło życie wszystkich.

Kodeks Etyczny trenera NVC stanowi zbiór zasad, którymi kierują się trenerzy NVC działający na rzecz propagowania NVC w świecie, wspierania innych osób w budowaniu empatycznego kontaktu z otoczeniem.

Jest swoistym drogowskazem etycznym dla trenerów NVC jak dbać o relacje z klientami w duchu NVC oraz opiekować się wdrażaniem idei NVC w różne obszary życia i pracy zawodowej.

Kodeks etyki

1. Poufność

Trener NVC dba o poufność w kontaktach z klientami, poprzez nieujawnianie żadnych informacji o Kliencie bez jego zgody. Informacje o przebiegu pracy (grupowej czy indywidualnej) mogą być przekazywane osobom trzecim po wcześniejszym uzgodnieniu jego sposobu i zakresu z klientemprzy czym Trener dba o ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Konflikt interesów

2.1 Konflikt interesów pomiędzy klientami:

Jeśli cele lub interesy organizacji lub poszczególnych uczestników, z którymi współpracuje trener NVC są sprzeczne z interesem innych podmiotów z którymi współpracuje lub z którymi zamierza podjąć współpracę ( w formie szkoleń, praktyki indywidualnej czy jakiejkolwiek innej formie) trener NVC rozważa zakończenie lub niepodjęcie kontraktu, lub uzgadnia ze stronami inną formę rozwiązania problemu w duchu NVC.

Trener jest uważny na możliwość wystąpienia konfliktu interesów i podnosi swoje kwalifikacje w zakresie radzenia sobie z takimi sytuacjami.

 

2.2 Konflikt Interesów pomiędzy trenerami

Trenerzy przestrzegają zasady, że pierwszeństwo we współpracy z danym podmiotem ma Trener który pierwszy tą współpracę podjął. Trenerzy w pierwszej kolejności działają na obszarze swojej siedziby. Trener który chce podjąć współpracę z podmiotem, co do którego ma wiedzę, lub przypuszczenie, że współpracował z nim inny Trener, lub podmiotem, który działa na terenie innym niż siedziba Trenera, zamierzającego podjąć współpracę, kontaktuje się z właściwymi miejscowo lub rzeczowo trenerami w celu ustalenia dalszych kroków. Przy ustalania właściwego sposobu postępowania trenerzy kierują się intencją uwzględniania wszystkich zainteresowanych Trenerów.

 

3. Rozwiązywanie konfliktów

Jako że trener NVC nie tylko uczy NVC lecz dzień po dniu wybiera NVC jako drogi do budowania relacji z otoczeniem, z klientami i samym sobą w przypadku konfliktów trener NVC sięga po narzędzia wspierające dialog, poszukiwanie potrzeb i wzajemną współpracę. W celu zaopiekowania się konfliktami pomiędzy trenerami NVC został stworzony osobny proces rozwiązywania konfliktów. W przypadku konfliktów z uczestnikami, jednostkami zlecającymi itp. trener NVC również aktywnie stosuje podejście NVC i narzędzia NVC. Jeśli to koniecznie, przed rozmową z klientem lub osobą, z którą jest w konflikcie sięga po wsparcie pozwalające mu wejść do takiej rozmowy z otwartym sercem i ciekawością.

 

4. Relacje z uczestnikami

 • W relacjach na warsztatach, w pracy indywidualnej, w trakcie ustalania zasad współpracy trener NVC aktywnie stosuje kluczowe założenia NVC, skupiając się na uczuciach i potrzebach obu stron,
 • Trener ma uważność na to co obiecuje klientowi w pracy indywidualnej jak i grupowej, tak aby było to możliwe do osiągnięcia.
 • Trener informuje Klientów, że warsztaty i szkolenia nie są terapią psychologiczną.
 • Trener NVC szanuje i toleruje poglądy Klienta, jego wartości, przekonania, wyznanie, pochodzenie oraz orientację seksualną.
 • W relacjach z uczestnikami dąży do stanu “bez przemocy” zarówno dla siebie jak i do innych.
 • Trener NVC dba by nie naruszać granic psychicznych i fizycznych Klienta jak również nie narzucać swoich poglądów, wartości, przekonań i rad.
 • Trener NVC dba by budować relację z klientem w oparciu o “power with” z wykorzystaniem dialogu i w oparciu o wzajemne szanowanie siebie. Trener dokłada starań by szanować granice Klienta zarówno emocjonalnie i fizyczne szanując jego prawo do wolności i godności.
 • W relacjach z innymi trenerami, klientami i otoczeniem trener NVC stawia na współtworzenie kultury informacji zwrotnej budującej relacje i wspierającej współpracę. W szczególności trenerzy mają intencję regularnego informowania się o sytuacjach gdy docierają do nich informacje na temat pracy innych trenerów.
 • W sytuacjach spornych, trudnych emocjonalnie lub takich gdzie potrzebna jest decyzja grupy czy trenera, trener NVC szuka rozwiązań w oparciu o potrzeby.
 • Trener NVC szanuje wysiłki i zasługi innych osób, w stosownym miejscu podkreśla wkład poczyniony przez inne osoby. Trener przestrzega kwestii praw autorskich, praw do ochrony własności intelektualnej, znaków handlowych i patentów.
 • Trener prezentuje opinii publicznej zgodną z naukami Marshalla Rosenberga wiedzę i praktykę NVC. Dowiedziawszy się, że ktoś wygłasza nieprawdziwe, budzące wątpliwość lub niepokój Trenera stwierdzenia na temat jego pracy bądź NVC, stara się je wyjaśnić.
 • Trener NVC w swoich działaniach wobec klientów i innych trenerów kieruje się uczciwością, szczerością i transparentnością, o innych trenerach mówi językiem faktów, uczuć i potrzeb.
 • Trener NVC działa w zgodzie z duchem NVC, twórcy podejścia NVC i w zgodzie z niniejszym kodeksem etycznym, ponadto w każdej sytuacji rozważa czy jego zachowanie chroni dobre imię profesji Trenera NVC.
 • Trener NVC w swojej pracy kieruje się uczciwością i uważnością na potrzeby wszystkich, a kluczowe założenia NVC wciela w życie zarówno wobec klientów (przed, po i w trakcie współpracy) , jak i wobec osób, z którymi w współpracuje.
 • Trener NVC odpowiednio i zgodnie z prawdą przedstawia Klientowi swoje kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w roli trenera NVC.

 

5. Podnoszenie kwalifikacji

 • Trener NVC jest świadomy, że wspiera w rozwoju swoich Klientów. Stale dba, by stawać się jeszcze lepszym, bardziej kompetentnym i przygotowanym do nowych wyzwań trenerem. Trener NVC świadomie wybiera swoją drogę systematycznego podnoszenia kwalifikacji i dbania o jakość oferowanych przez siebie usług poprzez udział w superwizji (indywidualnej i grupowej), rekomendowanej raz na 6-9 miesięcy, korzystanie z interwizji, pracę własną (dziennik, sesje empatii, aktywne wprowadzenia w życie narzędzi NVC), jak również pogłębianie swojej wiedzy na warsztatach z zakresu NVC.
 • Trener NVC dla dobra klientów, dba o własną kondycję psycho-fizyczną. Trener NVC korzysta z konsultacji i wsparcia innych trenerów NVC oraz wszystkich osób, których postawa, wiedza, umiejętności i doświadczenie mogą mu pomóc w rozwoju zawodowym. W szczególności ma świadomość roli i wagi korzystania z tego rodzaju pomocy (zwłaszcza superwizji) w przypadkach, gdy napotyka na wątpliwości lub trudności w pracy, z którymi nie potrafi sobie poradzić, lub gdy jego emocje ograniczają zdolność pełnego wykorzystania posiadanych kompetencji.

 

6. Wspólne zasady dotyczące jakości

 • W trosce o komfort Klientów oraz w celu podnoszenia jakości prowadzonych szkoleń Trener korzysta z asystencji, jeżeli wedle jego oceny liczebność grupy mogłaby mieć wpływ na jakość szkolenia.
 • W miarę indywidualnych możliwości Trener stara się umożliwiać osobom uczącym się prowadzenia treningów asystencję w prowadzonych przez trenera szkoleniach.
 • Trener NVC z każdego prowadzonego przez siebie szkolenia wydaje certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu, obejmujące nazwę szkolenia, nazwisko uczestnika oraz liczbę godzin.

Co to znaczy Certyfikowany/a Trener/ką NVC?
Aby zostać certyfikowanym trenerem/trenerką NVC (PbP), każdy z nas spełnił ściśle określone kryteria, które obejmują trzy obszary: znajomość NVC na poziomie koncepcji i procesów, umiejętność dzielenia się NVC oraz posiadanie głębokiej świadomości NVC i postawy NVC – często określanych jako posiadanie zintegrowanych umiejętności posługiwania się NVC.