Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.emiliakulpanowak.pl

Postanowienia wspólne

Par. 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.emiliakulpanowak.pll [zwanego dalej Sklepem], a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.
 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.
 1. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 1. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 1. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu:

(a) sprzedawcą jest administrator,
(b) kupującym jest użytkownik sklepu.

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

a) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty

b) formularz zakupu – skrypt będący częścią Sklepu stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie zamówienia;
c) informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
d) Sklep – sklep internetowy www.emiliakulpanowak.pl prowadzony przez administratora pod adresem internetowym: www.emiliakulpanowak.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;
e) spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym użytkownikom;
f) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i zbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 243).
g) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
h) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;
i) towar – produkty oferowane do zakupu w sklepie;
j) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia;
k) użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta ze Sklepu;
l) zamówienie – dyspozycja zakupu towaru złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Par. 3. [Informacje podstawowe i techniczne]

 1. Administratorem Sklepu jest go NVC Emilia Kulpa-Nowak ul. Racławicka 40 m 105, 02-601 Warszawa, NIP 734 262 78 81.
 1. Sklep oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  a) tematyczne strony internetowe;
 1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów
  a) przeglądarka: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
  b) rozdzielczość: 1024×768,
  c) system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,
  d) wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.
 1. Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

 

Par. 4. [Korzystanie ze strony internetowej Sklepu]

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w internecie.
 1. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu.
 1. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami sklepu. Administrator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

 

Par. 5. [Odpowiedzialność]

 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Sklepu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w par. 3 ust. 2 regulaminu.
 1. Administrator nie odpowiada w szczególności za:
  a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych
  b) treści reklam umieszczanych w ramach Sklepu
  c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu;
  d) przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od administratora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi,
  e) szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;
  f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych
 2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez:
  a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
  b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

 

Par. 7. [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z którejkolwiek z usług oferowanych w ramach Sklepu.
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 1. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez użytkownika profilu umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia profilu przez użytkownika.
 1. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
 1. Tryb składania i realizacji zamówień, a także zawierania umowy sprzedaży określono w

 

Par. 8. [Prawa autorskie]

 1. Niniejszy Sklep jest własnością administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością administratora. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.).
 1. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika.
 1. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.
 1. Przystępując do korzystania ze Sklepu, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 1. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Par. 8. [Przetwarzanie danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest administrator. Wypełnienie przez użytkownika formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204
  b) ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883, ze zm.);
  c) rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024);
  d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
  b) adres korespondencyjny,
  e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
  f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:
  a) wglądu do swoich danych osobowych,
  b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Aplikacje Sklepu mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych Sklepu.

 

Składanie i realizacja zamówień

Par. 10. [Tryb nawiązywania umowy sprzedaży]

 1. Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania przez kupującego formularza zamówienia
 1. W przypadku wysłania zamówienia na adres elektroniczny sprzedawcy bądź poprzez inne środki komunikacji elektronicznej umowa dochodzi do skutku, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny.
 1. Kupujący może zrezygnować z towaru, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Zwracany towar należy odesłać razem z rachunkiem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego towaru przelewem na wskazany przez kupującego numer rachunku bankowego. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa kupujący. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

Par. 11. [Jakość towaru]

 1. Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość towaru.
 1. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego kupujących.

Par. 12. [Cena towaru]

 1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto
 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.
 1. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:
  a) za pobraniem. Płatność za pobraniem polega na zapłacie gotówką należnej kwoty kurierowi w momencie dostawy przesyłki. Kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę, a ten wypłaca mu gotówką kwotę należną za zamówienie. Następnie firma kurierska rozlicza się ze sklepem z otrzymanych należności. Dla klienta dowodem zapłaty za towar jest pokwitowanie przejęcia pobrania wystawione przez kuriera,
  b) na rachunek bankowy sprzedawcy przed wysyłką towaru za pomocą systemu płatności tpay.com

 

Par. 13. [Składanie zamówienia]

 1. Chwilą złożenia zamówienia jest wysłanie formularza zakupu albo wiadomości przez środki komunikacji elektronicznej.
 1. Potwierdzenie zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „kupuję i płacę”. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres e–mail kupującego dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy.
 1. Po złożeniu zamówienia kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży towaru oraz opłaty pocztowej za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.
 1. Brak wpłaty po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu sprzedawca dokona anulacji zamówienia.
 1. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego

 

Par. 14. [Realizacja zamówienia]

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym sprzedawcy przesłanej przez kupującego ceny
 1. Istnieje możliwość przyspieszenia realizacji zamówienia, gdy kupujący prześle potwierdzenie przelewu na adres elektroniczny sprzedawcy.
 1. Wysyłka towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnej ceny sprzedaży oraz opłaty pocztowej za przesyłkę.
 1. Towary wysyłane są na podany w zamówieniu adres za pośrednictwem doręczyciela:
  a) Poczty Polskiej – listu poleconego priorytetowego lub ekonomicznego
  b) kuriera
 2. Wszelkie prawa i ryzyka związane z towarem przechodzą na kupującego z chwilą wydania towaru

 

Par. 16. [Odwołanie warsztatów]

 1. W przypadku zebrania się niewystarczającej liczby osób, warsztaty lub szkolenia stacjonarne mogą zostać odwołane przez www.emiliakulpanowak.pl.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia, www.emiliakulpanowak.pl poinformuje zapisane osoby drogą mailową na adres e-mail użyty podczas składania zamówienia oraz zwróci opłatę rezerwacyjną w ciągu 14 dni, na konto bankowe wskazane przez klienta.

 

Par. 15. [Składanie reklamacji]

 1. Gdy kupujący zauważy uszkodzenia opakowania lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki dokonane podczas dostawy, powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela. Jeżeli towar jest uszkodzony, należy spisać protokół, a kupujący oraz doręczyciel powinni go podpisać.
 1. Procedura reklamacyjna określona jest w dokumencie „Polityka zwrotów” dostępnym  w zakładce www.emiliakulpanowak.pl/reklamacje-zwroty/
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią – z pominięciem danych identyfikujących wnoszącego reklamację – na stronach Sklepu.
 1. Dane kontaktowe Sklepu: adres e-mail: kontakt@ www.emiliakulpanowak.pl, numer telefonu: 0 609 506 959, adres do korespondencji: Warszawa, ul. Racławicka 40 m 105.

 

Par. 17. [Postanowienia końcowe]

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w par. 8 ust. 1 oraz par. 9 ust. 2 niniejszego regulaminu.

 

Par. 18. [Zmiana regulaminu]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.emiliakulpanowak.pl.
 1. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi użytkowników, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej

 

Par. 19. [Zakończenie i zmiana działalności]

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem administratora.

 

Par. 20. [Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.